คณะทำงานอุดมการณ์ทหารและพัฒนา  

                          คุณภาพชีวิตของกองทัพบก

       

ลโท สันติ    หาทรัพย์

หัวหน้าคณะทำงานอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก

โทร.081-878-8925

 

 

วุฒิการศึกษา  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตจาก รร.นายร้อย จปร. รุ่นที่ 23 
  • ปริญญาโทสังคมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) รร.เสนาธิการทหารบก

 

 

วุฒิการศึกษาทางวิชาทหาร


 

  • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 
  • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ร่นที่

 

 

ประวัติการทำงาน
 

 

 

 

 

  เรียน ท่านผู้เยี่ยมชม ทุกท่าน

        คณะทำงานอุดมการณ์ทหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพบก รับผิดชอบในการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล"  เพื่อให้การพัฒนาอุดมการณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพบก เป็นการบูณาการการพัฒนาจิตใจพร้อมกับพัฒนาสภาพร่างกายและสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ ความรุกรบ ความพร้อมทั้งจิตใจและร่างกาย ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ            

                                                      ผู้จัดทำ  พล.ต.วุฒิพรรณ   โพธิวงศ์  

Member Login

สมาชิกล็อกอิน
รหัสผ่าน พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา

             ผบ.ทบ.

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2557

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  - คำสั่งจัดตั้งคณะฯ ปี 2554

  - คำสั่งจัดตั้งคณะฯ ปี 2555

   - คำสั่งจัดตั้งคณะฯ ปี 2556

   - คำสั่งจัดตั้งคณะฯ ปี 2557

หัวหน้าคณะตั้งแต่ก่อตั้งปี 2551

คณะทำงานอุดมการณ์ทหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพบก
อาคาร 3 ชั้น 4 บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200

โทร.02-2977844  โทรภายใน.87048 , 83311