คณะทำงานอุดมการณ์ทหารและพัฒนา  

                          คุณภาพชีวิตของกองทัพบก

       

คณะทำงานอุดมการณ์ทหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทบ.

    ขออัญเชิญพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ จงดลบันดาลให้ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยอันตรายใดๆ มาแผ้วพาลและขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 ข้าพระพุทธเจ้า คณะทำงานอุดมการณ์ทหารฯ

ตามหนังสือ กพ.ทบ ที่ ต่อ กห 0401/20987 ลง 12 มิ.ย.55 ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ คณะทำงานอุดมการณ์ทหารฯ เป็นผู้สัมภาษณ์ และประเมินผล ระดับบุคคล ต่อกำลังพลของหน่วย ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง เสนาสนเทศ และอุดมการณ์ทหาร ที่ ผบ.พัน ของหน่วย ทำการอบรมกำลังพล มาแล้วนั้น อย่างไรโดยเริ่มตั้งแต่ ม.ค.56 เป็นต้นไปขอให้หน่วยในพื้นที่ทุกทภ. เตรียมรับการตรวจ     

            หัวข้อในการสัมภาษณ์ คือ เรื่อง การมีวินัย ความสามัคคี การรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเสียสละ การหวงแหนแผ่นดิน และการรักหน่วย กองทัพบก และเชื่อมั่นในแนวทางการแก้ปัญหาของผู้บังคับบัญชา  จึงขอให้ ผบ.หน่วยต่างๆ ระดับกองพันหรือเทียบเท่า เตรียมหลักฐานที่ได้อบรมกำลังพลเท่าที่ผ่านมา มอบให้คณะทำงานฯ ในวันไปตรวจเยี่ยม เพื่อสุ่มสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล แล้วทำการประเมินผล รายงานให้ ทบ. ทราบ 

  ที่สำคัญจงเป็นทหารอาชีพที่ดีและกล้าแกร่งของกองทัพจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้าย    
         

ขอขอบคุณทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่กรุณาให้ความร่วมมือให้การตรวจเยี่ยมที่ผ่านมาเป็นอย่างดี หวังว่าคงจะรักษาความจงรักภักดีต่อทุกสถาบันอันเป็นที่เคารพรัก และการมีอุดมการณ์ทหารไว้ชั่วฟ้าดินสลาย

ด้วยความหวังดี จริงใจ และบริสุทธิ์ใจ

พล.ต.วุฒิพรรณ  โพธิวงศ์

Even News


      การรายงานการปฏิบัติของหน่วยที่เป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  

สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(สปร.ทบ.)  คลิ๊กเพื่อดูผลงานกองทัพบก ปี 2551

อุดมการณ์กำลังพล กองทัพบก  คลิ๊กที่นี่

นโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร คลิ๊กที่นี่

ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี 2552  คลิ๊กที่นี่

แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2555 

แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556 

แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557

Hot News


ผบ.ทบ. กำชับให้หน่วยทหารช่วยประชาชนในทุกมิติ บูรณาการทั้งคน สิ่งของ และการจัดการน้ำ

“ ดูได้ที่นี่ "   /images/071154.pdf
คลิ๊กเพื่อดูผลงานกองทัพบก ปี 2551              คลิ๊กเพื่อดูผลงานกองทัพบก ปี 2552 

 


  เรียน ท่านผู้เยี่ยมชม ทุกท่าน

        คณะทำงานอุดมการณ์ทหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพบก รับผิดชอบในการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล"  เพื่อให้การพัฒนาอุดมการณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพบก เป็นการบูณาการการพัฒนาจิตใจพร้อมกับพัฒนาสภาพร่างกายและสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ ความรุกรบ ความพร้อมทั้งจิตใจและร่างกาย ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกและประเทศชาติ            

                                                      ผู้จัดทำ  พล.ต.วุฒิพรรณ   โพธิวงศ์  

Member Login

สมาชิกล็อกอิน
รหัสผ่าน พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา

             ผบ.ทบ.

ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2557

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  - คำสั่งจัดตั้งคณะฯ ปี 2554

  - คำสั่งจัดตั้งคณะฯ ปี 2555

   - คำสั่งจัดตั้งคณะฯ ปี 2556

   - คำสั่งจัดตั้งคณะฯ ปี 2557

หัวหน้าคณะตั้งแต่ก่อตั้งปี 2551

คณะทำงานอุดมการณ์ทหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพบก
อาคาร 3 ชั้น 4 บก.ทบ. ถนนราชดำเนินนอก
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200

โทร.02-2977844  โทรภายใน.87048 , 83311